Sündmuste arhiiv

Wariazone

Wariazone A2_valge

Dokumentaalfilm WARIAZONE käsitleb transsoolisusefenomeni Indoneesias, sooidentiteedi ja vabaduse seoseid ning esitab küsimusimoraali politiseerumisest.

Filmile järgneb arutelu -  kohal on autorid Terje Toomistu ka Kiwa, kella kümneni kõlab Indoneesia folk-tantsumuusika.

Kunstsõnaga tähistatav waria (wanita, naine + pria,mees), mees-naiseks transseksuaal, on maailma suurima moslemikogukonnaga riigikultuurimustrites tuntud nähtus. Waria, keda kohalikus kontekstis kirjeldataksesageli kui meheliku ja naiseliku kombinatsiooni, kolmandat sugu või mehe kehassesündinud naise hinge, osutab mitmetele postkoloniaalse situatsiooniprobleemidele. Traditsiooniliselt on soolise identiteedi variatsioone peetudpaljudes Indoneesia kultuurides pühaks, kuid tänaseks on wariad kandunudõigusteta tsooni ühiskonna äärealal.Sotsiaalsete konstruktsioonide (moraal, religioon,heteronormatiivsus jne) jäikusest tuleneva häbimärgistamise tagajärjeks onsooidentiteedi mittetunnustamine, diskrimineerimine, piiratud töövõimalused,seksitööstus ja HIV/AIDS. Suurimat survet avaldavad wariadele religioossedringkonnad, kes on sildistanud nad patusteks. Aktivistide püüd avaliku tegevusekaudu tolerantsi suurendada on paradoksaalselt sundinud wariad vaikima.Seksuaalsuse üldsuse ette toomine on loonud äärmuslikele religioossetele gruppidelevõimaluse “avaliku moraali kaitsmise” ning “sõnavabaduse” ettekäändelvägivaldselt rünnata.Kuigi geograafiliselt ja kultuuriliseltdistantseeritud, võib Indoneesia ja Eesti viimase paarikümne aasta arengutestäheldada sarnaseid jooni. Nii Indoneesiat kui Eestit saab pidadasiirdeühiskondadeks, kus demokraatlik pööre toimus alles hiljaaegu. Indoneesiaoli aastatel 1967-1998 allutatud Suharto totalitaarsele võimule ning täna tulebtegeleda koloniaalse ja autoritaarse mineviku varjudega. Kiired sotsiaalsed,poliitilised ja kultuurilised muutused on põhjustanud sotsiaalseid pingeid ningseejuures paljastanud ka demokraatia kitsaskohad.Kultuurilise “teise” analüüsi kaudu võibavaneda ootamatu pilk iseenda mitteteadvusele. Seetõttu pakub transsoolisuse problemaatikakaudu avanenud perspektiiv Indoneesia tänasele sotsiaalpoliitilisele olukorralehuvitavat võrdlusalust ka Eestis toimuvate protsessidega, aga kõnetab kalaiemalt Lääne ühiskonda ja globaalset poliitmaastikku. Seejuures on teosepeamine rõhuasetus siiski sooülesuse temaatikal.Transsoolise fenomen ei esitamitte ainult transseksuaalsete kogukonda ja pole aktuaalne vaid soo jaseksuaalsuse kontekstis. See on sümboolne ka meie ajastu transnatsionaalsetediskursuste ja globaliseerumise taustal. Teos puudutab laiemalt küsimusiidentiteedivabadusest ja identiteedi väljendusvabadusest. Subjektsuseavaldumisele kehtestab piirid tõereziim, tõde on paratamatult seotud võimuga.Film on indoneesia, jaava ja inglise keeles,eestikeelsete subtiitritega ning kestab 74 minutit.

Filmi kodulehekülg ja treiler:
www.wariazone.com